Ročníkový projekt

about | news | ToDo | links | author

[english]

Tato stránka obsahuje základní informace o ročníkovém projektu Lukáše Bajera.

Podle sylabu zde jde o "... samostatné vypracování náročnějšího programu v libovolném programovacím jazyce (obvykle v jazyce C++) a příslušné vývojové a uživatelské dokumentace jako završení výuky individuálního programování. Tento program se může stát základem pro individuální projekt požadovaný k bakalářské zkoušce z informatiky. Zápočet bude udělen za vypracování detailní specifikace a předvedení rozpracované verze díla."

V mém případě se bude jednat o napsání skriptů pro projekt Enti. Toto dílo autoři charakterizovali ve [2] takto:

Projekt Enti implementuje simulátor prostředí podobného přirozenému lidskému světu. V simulovaném prostředí se pohybují samostatné bytosti, některé jsou řízeny počítačem, v roli jiných může do simulace vstoupit lidský uživatel. Bytosti spolu mohou komunikovat v jednoduché variantě přirozeného jazyka (konkrétně češtiny). Chování bytostí řízených počítacem je dáno skripty v nově navrženém programovacím jazyce E. Výsledné prostředí je vhodnou "laboratoří umělé inteligence", kde si uživatel může testovat vlastní algoritmy přirozeného lidského chování.

V současnosti je zadání formulované mým školitelem asi toto:

Základními úlohami, které Enti musí řešit, je hledání nejkratší cesty, hledání cizích entů či předmětů. Prostředí, ve kterém se animati pohybují, se dynamicky mění -- entovi může někdo zablokovat cestu či vzít předmět před nosem, takže není možné aplikovat klasické "statické" algoritmy pro hledání nejkratší cesty. Stávající verze skriptů dynamiku světa zohledňují pouze částečně.

Úkolem studenta je


[česky]

This page contains basic information about two--semester project of Lukas Bajer.

According to syllabus, "... student should make on his own a little bit harder program in any of the programming language (usually in C++) as well as development documentation and user's guide. It is an ending of teaching of individual programming. It is possible to expand this project to individual project which is need to bachelorous exams. Summer--semester--credits will be given for detailed specification and performing of an unfinished version of the work."

In my occasion it is going about writing scripts for The Ents Project.

Today, the task formulated by my leader is:

The pathfinding (finding of the shortest path), finding of other ents or looking up for various objects belongs to main tasks which must be solved by the ents. The ents' enviroment is always changing -- it is possible to block someone's planned path or to take an object of his finding away just before his comming. As a result it is not possible to use standard "static" algorithms for pathfinding. Todays scripts takes care of the dynamics of the enviroment only a little.

The task for the student is