User Tools

Site Tools


cz:praktika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:praktika [2007/05/17 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Moje praktika =====
 +
 +Asi jako každý jsem na praktikách užil svoje, takže vím, že se hodí mít po ruce už hotový protokol (pro "​inspiraci",​ kontrolu výsledků, ...). S praktikama jsem si poměrně vyhrál a z většiny jsem měl 1, tak myslím, že můžou sloužit dál... Nicméně někde tam zůstaly chybičky, tak bacha :-)
 +Kromě jednoho, toho prvního praktika, které je v Amipro, jsou všechna ostatní napsaná v TeXu. Až do druháku jsem to psal v LaTeXu a teprve ve
 +třeťáku jsem pochopil, že to pravé ořechové je plainTeX. Pro pohodlí, jsem si napsal (snad) užitečná
 +{{praktika:​pmacros.zip|makra}} (je tam i 1 TeXový zdroják, aby šlo zjistit, jak makra pracují).
 +Popřípadě můžete nahlédnout do (velmi) stručného {{praktika:​navod.html|návodu}}. Další užitečné informace o TeXu lze najít na strákách
 +[[http://​www.cstug.cz/​|CSTUGu]].
 +
 +=== Praktikum I ===
 + 3, {{praktika:​1_3.ps|Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu}}\\
 + 7, {{praktika:​1_7.ps|Studium kmitů vázaných oscilátorů}}\\
 + 9, {{praktika:​1_9.ps|Měření modulu pružnosti v tahu}}\\
 +10, {{praktika:​1_10.ps|Rychlost šíření zvuku}}\\
 +11, {{praktika:​1_11.ps|Dynamická zkouška deformace látek v tlaku}}\\
 +12, {{praktika:​1_12.ps|Měření viskozity}}\\
 +19, {{praktika:​1_19.sam|Volný pád koule ve viskozní kapalině}}\\
 +21, {{praktika:​1_21.ps|Měření tíhového zrychlení}}\\
 +
 +=== Praktikum II ===
 + 5, {{praktika:​2_5.ps|Měření osciloskopem}}\\
 + 7, {{praktika:​2_7.ps|Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou}}\\
 + 9, {{praktika:​2_9.ps|Charakteristiky termistoru}}\\
 +10, {{praktika:​2_10.ps|Hallův jev}}\\
 +11, {{praktika:​2_11.ps|Charakteristiky diod}}\\
 +14, {{praktika:​2_14.ps|Relaxační kmity}}\\
 +15, {{praktika:​2_15.ps|Charakteristiky triody}}\\
 +18, {{praktika:​2_18.ps|Přechodové jevy v RLC obvodu}}\\
 +19, {{praktika:​2_19.ps|Měření s torzním magnetometrem}}\\
 +23, {{praktika:​2_23.ps|Měření magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu}}\\
 +\\
 +=== Praktikum III ===
 + 5, {{praktika:​3_5.ps|Charakteristiky optoelektronických součástek}}\\
 + 6, {{praktika:​3_6.ps|Studium ohybových jevů v laserovém svazku}}\\
 +13, {{praktika:​3_13.ps|Vlastnosti rentgenového záření }}\\
 +15, {{praktika:​3_15.ps|Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru }}\\
 +18, {{praktika:​3_18.ps|Laserová dopplerovská anemometrie}}\\
 +20, {{praktika:​3_20.ps|Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce}}\\
 +21, {{praktika:​3_21.ps|Koherentní optický procesor}}\\
 +23, {{praktika:​3_23.ps|Studium polarizace světla}}\\
 +30, {{praktika:​3_30.ps|Jednoduché aplikace interferenčních jevů}}\\
 +
 +=== Praktikum IV ===
 + 0, {{praktika:​4_0.ps|Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem}}\\
 + 1, {{praktika:​4_1.ps|Studium relativistických jaderných interakcí}}\\
 + 2, {{praktika:​4_2.ps|Studium ionizačních komor}}\\
 + 7, {{praktika:​4_7.ps|Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru}}\\
 +11, {{praktika:​4_11.ps|Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)}}\\
 +14, {{praktika:​4_14.ps|Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem}}\\
 +15, {{praktika:​4_15.ps|Studium atomových emisních spekter}}\\
 +18, {{praktika:​4_18.ps|Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)}}\\
 +
 +=== Jaderné Praktikum ===
 + 1, {{praktika:​j_1.ps|Kosmické záření}}\\
 + 2, {{praktika:​j_2.ps|Přímé jaderné reakce}}\\
 + 3, {{praktika:​j_3.ps|Gamma v bublinové komoře}}\\
 + 4, {{praktika:​j_4.ps|Studium rozpadu gamma}}\\
 + 5, {{praktika:​j_5.ps|Měření beta spektra}}\\
 + 6, {{praktika:​j_6.ps|Kalibrace gamma spektrometru}}\\
 + 7, {{praktika:​j_7.ps|Energie deuteronu a Doppler}}\\
 + 8, {{praktika:​j_8.ps|Gamma--gamma rozdělení v koincidencích}}\\
 + 9, {{praktika:​j_9.ps|Neutronová aktivační analýza}}\\
  
cz/praktika.txt · Last modified: 2007/05/17 16:07 (external edit)