Prospěch a výhody plynoucí z Vadžra-Guru mantry

///The Benefits of the Vajra Guru Mantra

'Looks Like Me' Image of Padmasambhava, Samye

Ngagyur Nyingma Series

A vysvětlení jejích slabik

 

Text-poklad objevený Tulku Karma Lingpou

 

///And an Explanation of its Syllables

///A Treasure Text Revealed by Tulku Karma Lingpa

 

Klaním se Guruovi, Jidamu a Dákiním.

 

Já, obyčejná žena Ješe Cchogjal, jsem učinila obětování velké vnější, vnitřní a tajné mandaly a pokorně jsem se zeptala:

„Ó, Mistře Zrozený z lotosu, práce, kterou jsi učinil pro dobro všech cítících bytostí zde v Tibetu, v tomto a příštích životech, je obrovská. Nikdo tak extrémně laskavý nepřišel kdy předtím, ani nepřijde později. Praxe, které jsi nám dal, jsou jako esenciální nektar; přestože jsem skromná žena, nemám o tom žádné pochybnosti. Nicméně cítící bytosti v budoucnu budou mít hojné myšlenky a ohromnou agresivitu; budou mít špatné náhledy vůči posvátné Dhamě, a obzvláště budou zneužívat nejvyšší nauky Tajné mantry. V té době se epidemie, hladomor a válka rozšíří a obzvláště Čína, Tibet a Mongolsko budou zpustošeny jako mraveniště a na Tibeťany dolehne čas hrozného utrpení.

 

///I prostrate to the Guru, the Yidam and the Dakini.

 

I, the lowly woman Yeshe Tsogyal, made a great outer, inner and secret mandala offering and humbly asked: 

“O, Master Lotus Born, the work you have done for the welfare of all sentient beings here in Tibet, in this and in future lives, is vast. No one of such extreme kindness has ever come before, nor shall any come again. The practices you have given us are like essential nectar; though I am a lowly woman, of this I have no doubt.  However, sentient beings in the future will have profuse thoughts and tremendous aggression; they will have wrong views towards the Holy Dharma, and in particular they will blaspheme the supreme teachings of the Secret Mantra. At that time, plague, famine and war will be widespread amongst sentient beings, and in particular, China, Tibet and Mongolia will be destroyed like ants’ nests, and a time of terrible suffering will befall the Tibetans.

 

   Hovořil jsi o mnoha způsobech nápravy těchto soužení, ale bytosti v budoucnu nebudou mít čas praktikovat. Ti, kteří budou mít lehkou inklinaci k praxi, budou sužováni mocnými překážkami. Bytosti spolu nebudou vycházet; materiální zdroje budou nedostatečné. Tak hrozné časy jako tyto bude extrémně obtížné odvrátit. V takových časech, Guru, jaké jsou užitky ze spoléhání se na samotnou praxi Vadžra-Guru mantry? Ve prospěch lidí chabého intelektu v budoucnu tě snažně prosím, abys nám to pověděl.“

 

///“You have spoken of many ways to remedy these afflictions, but beings in the future will have no time to practice.  Those who do have a slight inclination towards practice will be beset by powerful obstacles.  Beings will not get along with one other; supplies and materials will be insufficient.   Such terrible times as these will be extremely difficult to avert.  In such times, Guru, what are the benefits of relying solely upon the practice of the Vajra Guru mantra?  For the benefit of people of weak intellect in the future, I humbly entreat you to tell us.”

 

   Mistr Zrozený z lotosu pravil:

   „Ó ženo víry, to, co říkáš, je naprostá pravda. V těchto budoucích časech bude ta praxe pro cítící bytosti dozajista krátkodobého i dlouhodobého užitku . Přestože jsem ukryl mnoho zemních, vodních, skalních, nebeských a tak dále pokladů, obsahujících nesmírně jaderné instrukce a metody praxe, v budoucích časech bude (dokonce i - pozn. překl) pro šťastné bytosti hrozně obtížné nalézt podmínky a okolnosti setkat se s naukou; to je znakem, že zásluhy bytostí se vyčerpávají.

   „Nicméně v takovýchto časech tato Vadžra-Guru mantra – (bude-li) recitována s aspirací ohromné bódhičitty na velkých posvátných místech, v klášterech, na vrcholcích vysokých hor a březích velkých řek, na místech obývaných bohy, démony a zlými duchy, v čelech údolí, geofyzikáních styčných bodech a tak dále – ngagpy (=jógíny) s neporušenými samájemi, mnichy – držiteli slibů, zbožnými muži, ženami dobrých vlastností a jinými, ať už stokrát, tisíckrát, desettísíckrát, stotisíckrát, desetmiliónkrát, stomiliónkrát atd. – přinese nezměrný užitek a síly. Země všude budou ochraňovány před všemi epidemiemi, hladomorem, válkami, ozbrojeným násilím, chudými žněmi, špatnými znameními a zlými kouzly. Déšť přijde včas, žně a životní zásoby budou vynikající a země budou prosperovat. V tomto životě, příštích životech a na cestách bardem mě šťastní praktikující budou potkávat znovu a znovu – přinejlepším skutečně, nebo jinak ve vizích a přinejmenším ve snech. Majíce postupně dokonané úrovně a stezky, není žádných pochyb, že se přidají k šikům mužských a ženských držitelů moudrosti v Ngayab Lingu (=na Měděné hoře).

///The Master Lotus Born spoke thus:

“O, Lady of Faith, what you say is absolutely true.  In such future times, that practice will definitely be of short and long term benefit for sentient beings.  Although I have concealed many earth treasures, water treasures, rock treasures, sky treasures and so on which contain unfathomable pith instructions and methods of practice, in the degenerate times it will be terribly difficult for fortunate beings to find the conditions and circumstances to meet with the teachings; this is a sign that beings’ merit is running out.

“However, in such times as those, this essential Vajra Guru mantra—if recited with vast bodhicitta aspiration in great sacred places, in monasteries, on the peaks of high mountains and the shores of vast rivers, in places inhabited by gods, demons and evil spirits, at the heads of valleys, geophysical junctions and so on—by ngakpas with unbroken samaya, vow-holding monastics, faithful men, women of fine qualities, and the like, however many times—one hundred, one thousand, ten thousand, one hundred thousand, ten million, one hundred million, etc.—will bring inconceivable benefits and powers.  Countries everywhere will be protected from all plague, famine, warfare, armed violence, poor harvests, bad omens and evil spells.  Rain will fall on time, harvests and livestock will be excellent, and lands will prosper.  In this life, future lives, and on the pathways of the bardo, fortunate practitioners will meet me again and again—at best in actuality, or else in visions, and at the very least in dreams.  Having gradually perfected the levels and paths, there is no doubt that they will join the ranks of male and female Awareness Holders in Ngayab Ling.

 

   „Dokonce i jen sto recitací za den bez přerušení vás učiní přitažlivými pro ostatní a jídlo, majetek a požitky se objeví bez úsilí. Recitujete-li mantru tisíckrát, desettisíckrát a více denně, podrobíte ostatní svému vlivu svou duchaplností a požehnání a síly budou dosaženy bez ustání a překážek. Vykonáte-li sto tisíc, deset milónů nebo více recitací, tři světy budou podléhat vaší moci, tři úrovně existence budou spadat pod vaši slavnou vládu, bohové a duchové vám budou na povel, čtyři módy osvícené aktivity budou dosaženy bez zábrany a budete schopni přinést nezměrný prospěch všem cítícím bytostem jakýmkoliv způsobem bude třeba. Dokážete-li učinit třicet miliónů, sedmdesát miliónů nebo více recitací, nebudete nikdy odloučeni od Buddhů tří časů ani ode mne; tak osm tříd bohů a duchů bude poslušno vašim rozkazům, chválit vaše slova a provede jakékoliv úkoly, jež jim svěříte.

///“Even one hundred recitations per day without interruption will make you attractive to others, and food, wealth and enjoyments will appear effortlessly.  If you recite the mantra one thousand, ten thousand, or more times per day, you will bring others under your influence with your brilliance, and blessings and powers will be continuously and unobstructedly obtained.  If you perform one hundred thousand, ten million or more recitations, the three worlds will come under your power, the three levels of existence will fall under your glorious sway, gods and spirits will be at your bidding, the four modes of enlightened activity will be accomplished without hindrance, and you will be able to bring immeasurable benefit to all sentient beings in whatever ways are needed.  If you can do thirty million, seventy million or more recitations, you will never be separate from the Buddhas of the three times nor ever apart from me; thus, the eight classes of gods and spirits will obey your orders, praise your words, and accomplish whatever tasks you entrust to them. 

   V nejlepším případě dosáhnou praktikující duhového těla; pokud se jim to nepodaří, v okamžiku smrti se setkají mateřská a dětská zářnost; a přinejmenším mě spatří v bardu a se všemi vjemy osvobozenými do jejich esenciální povahy se zrodí v Ngayab Lingu (=na Měděné hoře - pozn. překl.) a uskuteční nezměřitelný prospěch pro cítící bytosti.“

Tak pravil.

“At best, practitioners will attain the rainbow body; failing that, at the time of death, mother and child luminosities will meet; and at the very least, they will see me in the bardo and all their perceptions having been liberated into their essential nature, they will be reborn in Ngayab Ling and accomplish immeasurable benefit for sentient beings.”

Thus he spoke.

   „Velký mistře, děkuji ti za to, že jsi nám řekl o takovýchto nekonečných prospěších a silách. Byl jsi ohromně laskav. Přestože vysvětlení prospěchů a sil slabik mantry Guru Padmy je bezedné, pro cítící bytosti v budoucnu tě pokorně žádám, abys ná dal stručný popis“, zeptala se.

///“Great Master, thank you for telling us about such infinite benefits and powers.  You have been immensely kind.  Although the explanation of the benefits and powers of the syllables of Guru Padma’s mantra is unfathomable, for the sake of sentient beings in the future, I humbly ask you to give us a brief description,” she asked.

Nato Velký Mistr pravil takto:

„Ó Vznešená dcero, Vadžra-Guru mantra není jen mou esenciální mantrou, je životní esencí božstev čtyř tříd tantry, devíti vozidel, 84 000 aspektů Dharmy a tak dále. Touto mantrou je zahrnuta (i) srdeční esence všech Buddhů tří časů, lámů, božstev, dákiní, ochránců Dharmy a podobně; esence těchto všech je obsažena a zúplněna v této mantře. Můžeš se ptát, jak to? Důvod pro to je následující. Dobře poslouchej a udržuj to ve svém srdci/mysli (zdroje se různí – pozn. překl.). Čti to znovu a znovu. Recituj tuto mantru. Piš ji ve prospěch cítících bytostí. Říkej a demonstruj ji cítícím bytostem v budoucnu.

///Then the Great Master spoke thus:

“O, Noble Daughter, the Vajra Guru mantra is not only my essential mantra, it is the life-essence of the deities of the four classes of tantra, the nine vehicles, the 84,000 aspects of the Dharma, and so on.  The heart essence of all the Buddhas of the three times, the lamas, deities, dakinis, Dharma protectors, and the like is encompassed by this mantra.  The reason for this is as follows.  Listen well and hold this in your heart.  Recite the mantra.  Write it.  Tell it to sentient beings in the future.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HÚM je nejvyšší esencí osvíceného těla, řeči a mysli.

VADŽRA je nejvyšší esencí (buddhovské-pozn. překl.) „nezničitelné“ rodiny Vadžra.

GURU je nejvyšší esencí „klenotové“ rodiny Ratna.

PADMA je nejvyšší esencí „lotosové“ rodiny Padma.

SIDDHI je nejvyšší esencí rodiny „aktivity“ Karma.

HUNG je nejvyšší esencí „transcendentní“ rodiny Buddha.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUM is the supreme essence of enlightened body, speech and mind.

VAJRA is the supreme essence of the Vajra Family.

GURU is the supreme essence of the Ratna Family.

PADMA is the supreme essence of the Padma Family.

SIDDHI is the supreme essence of the Karma Family.

HUNG is the supreme essence of the Buddha Family.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM je úplnou Sambhógakájou pěti buddhovských rodin.

AH je úplnou neměnnou Dharmakájou.

HUNG je úplnou Nirmánakájou – Guru Rinpočhem (=Padmasambhavou – pozn. překl.).

VADŽRA je úplným shromážděním božstev Héruků (hněvivých manifestací – pozn. překl.).

GURU je úplným shromážděním božstev – držitelů uvědomění lámů.

PADMA je úplným shromážděním Dákiní a mocných ženských božstev.

SIDDHI je srdcem/životní silou všech božstev hojnosti a ochránců skrytých pokladů.

HUNG je srdcem/životní silou každého a všech ochránců Dharmy.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM is the complete Sambhogakaya of the Five Buddha Families.

AH is the complete unchanging Dharmakaya.

HUNG is the complete Nirmanakaya—Guru Rinpoche.

VAJRA is the complete assembly of Heruka deities.

GURU is the complete assembly of Lama Awareness Holder deities.

PADMA is the complete assembly of Dakinis and powerful female deities.

SIDDHI is the heart of all the wealth deities and protectors of hidden treasures.

HUNG is the heart of each and every Dharma protector.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG je srdcem tří tříd tantry.

VADŽRA je srdcem Vinaje-klášterní disciplíny a Sútry.

GURU je srdcem Abhidharmy a Kríja-(=akce-)jógy.

PADMA je srdcem Upa-/Čárja(=chování-) a Jóga-(=spojení-) Tanter.

SIDDHI je srdcem Mahá- a Anu- Jóg.

HUNG je srdcem Atijógy – přirozené velké dokonalosti - Dzogčhenu.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OH AH HUNG is the heart of the three classes of tantra.

VAJRA is the heart of the Vinaya and Sutra.

GURU is the heart of the Abhidharma and the Kriya Yoga.

PADMA is the heart of the Upa and Yoga Tantras.

SIDDHI is the heart of the Maha and Anu Yogas.

HUNG is the heart of the Dzogchen Ati Yoga.

 

 

 

 

 

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG očišťuje zatemnění třemi mentálními jedy - lpěním, odporem, lhostelností.

VADŽRA očišťuje zatemnění hněvem a odporem.

GURU očišťuje zatemnění pýchou.

PADMA očišťuje zatemnění touhou a připoutaností.

SIDDHI očišťuje zatemnění žárlivostí.

HUNG obecně očišťuje zatemnění nevědomostí/klamem a rušivými emocemi.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG purifies obscurations of the three mental poisons.

VAJRA purifies obscurations of hatred and aversion.

GURU purifies obscurations of pride.

PADMA purifies obscurations of craving and attachment.

SIDDHI purifies obscurations of jealousy.

HUNG purifies obscurations of delusion and disturbing emotions.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG zaručuje dosažení tří kájí.

VADŽRA zaručuje dosažení zrcadlu podobné moudrosti.

GURU zaručuje dosažení moudrosti rovnosti.

PADMA zaručuje dosažení rozlišující moudrosti.

SIDDHI zaručuje dosažení vše-dosahující moudrosti.

HUNG zaručuje dosažení všeho, co pramení z prvotní moudrosti / původního uvědomění základního prostoru.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG grants the attainment of the three kayas.

VAJRA grants the attainment of mirror-like wisdom.

GURU grants the attainment of the wisdom of equanimity.

PADMA grants the attainment of the wisdom of discernment.

SIDDHI grants the attainment of all-accomplishing wisdom.

HUNG grants the attainment of all that stems from primordial wisdom.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG podřizuje bohy, duchy a lidské bytosti.

VADŽRA přemáhá gandharvy (=pachožrouty – pozn. překl.) a ohnivé duchy.

GURU přemáhá Pána smrti a démonické duchy.

PADMA přemáhá škodlivé vodní duchy a duchy vládnoucí nad myslí.

SIDDHI přemáhá mocné démony obývající horské stráně a průchody.

HUNG přemáhá planetární démony a bohy lokalit.

nebo

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Skrze ÓM AH HUNG jsou podrobeni lidé, bozi a démoni.

Skrze VADŽRA získává člověk moc nad zlovolnými silami určitých bohů a démonů.

Skrze GURU získává člověk kontrolu nad zlovolnými silami Pána smrti a kanibalských démonů.

Skrze PEMA získává člověk kontrolu nad zlovolnými vlivy elementů/živlů vody a větru.

Skrze SIDDHI získává člověk kontrolu nad zlovolnými vlivy nelidských sil a duchů přinášejících škodu a projevujících negativní kontrolu nad životem člověka.

Skrze HUNG získává člověk kontrolu nad zlovolnými vlivy planetárních konfigurací a zemních duchů.

pozn. překl.: Uveden je trochu jiný tvar mantry, neboť jsem jej zanechal tak, jak je ve zdroji – a toto je z jiného zdroje, než předchozí text. Odpovídající si překlady se natolik liší, že jsem se rozhodl uvést je jednotlivě.

 

 

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG subdues gods, spirits, and human beings.

VAJRA conquers the gandharvas and fire spirits.

GURU conquers the lord of death and demonic spirits.

PADMA conquers the harmful water gods and spirits who reign over the mind.

SIDDHI conquers the powerful demons who haunt mountain ranges and passes.

HUNG conquers the planetary demons and gods of localities.

///OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Through OM AH HUNG gods, demons, and humans are subdued
Through VAJRA one gains power over malevolent forces of certain gods and demons
Through GURU one gains control over the malevolent forces of the Lord of Death and the cannibal demons
Through PEMA one gains control over the malevolent influences of the water and wind elements
Through SIDDHI one gains control over the malevolent influences of non-human forces and spirits bringing harm and exerting negative control over one's life
Through HUNG one gains control of the malevolent influences of planetary configurations and earth spirits

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Skrze ÓM AH HUNG je uskutečněno šestero transcendentních dokonalostí.

Skrze VADŽRA jsou dosaženy všechny pokojné aktivity.

Skrze GURU jsou dosaženy všechny obohacující aktivity.

Skrze PADMA jsou dosaženy všechny magnetizující aktivity.

Skrze SIDDHI jsou dosaženy všechny osvícené aktivity.

Skrze HUNG jsou dosaženy všechny hněvivé osvícené aktivity.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

By OM AH HUNG, the six transcendent perfections are accomplished.

By VAJRA, all peaceful activities are accomplished.

By GURU, all enriching activities are accomplished.

By PADMA, all magnetizing activities are accomplished.

By SIDDHI, all enlightened activities are accomplished.

By HUNG, all wrathful activities are accomplished.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG odvrací temnou magii Buddhistů a Bönpů.

VADŽRA odvrací škodlivé síly božstev moudrosti.

GURU odvrací škodlivé síly osmi tříd bohů a démonů.

PADMA odvrací škodlivé síly světských bohů a duchů.

SIDDHI odvrací škodlivé síly nágů a bohů lokalit.

HUNG odvrací škodlivé síly všech tří: bohů, démonů a lidských bytostí.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG averts the dagger sorcery of Buddhists and Bönpos.

VAJRA averts the harmful powers of the wisdom deities.

GURU averts the harmful powers of the eight classes of gods and demons.

PADMA averts the harmful powers of the worldly gods and spirits.

SIDDHI averts the harmful powers of nagas and gods of localities.

HUNG averts the harmful powers of all three: gods, demons and human beings.

 

 

 

 

 

 

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG drtí síly pěti mentálních jedů.

VADŽRA drtí síly nenávisti a averze, hněvu.

GURU drtí síly pýchy.

PADMA drtí síly žádostivosti a připoutanosti.

SIDDHI drtí síly závisti a žárlivosti.

HUNG drtí síly/zbraně bohů, démonů a lidí.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG crushes the forces of the five poisons.

VAJRA crushes the forces of hatred and aversion.

GURU crushes the forces of pride.

PADMA crushes the forces of craving and attachment.

SIDDHI crushes the forces of jealousy.

HUNG crushes the forces of gods, demons and humans.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Skrze ÓM AH HUNG jsou dosažena dovršení/siddhi(-plurál) osvíceného těla, řeči a mysli.

Skrze VADŽRA jsou dosažena/y dovršení/siddhi pokojných a hněvivých božstev.

Skrze GURU jsou dosažena/y dovršení/siddhi Lámů - držitelů uvědomění.

Skrze PADMA jsou dosažena/y dovršení/siddhi dákiní (plurál) a ochránců Dharmy.

Skrze SIDDHI jsou dosažena/y nejvyšší a běžná/é dovršení/siddhi.

Skrze HUNG je dosaženo siddhi dovršení čehokoliv, co si přejete.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

By OM AH HUNG, the accomplishments of enlightened body, speech and mind are attained.

By VAJRA, the accomplishments of the peaceful and wrathful deities are attained.

By GURU, the accomplishments of the Awareness-Holder Lamas are attained.

By PADMA, the accomplishments of the dakinis and Dharma protectors are attained.

By SIDDHI, the supreme and common accomplishments are attained.

By HUNG, whatever accomplishment you wish for is attained.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG vás přenáší do prvotně čisté sféry.

VADŽRA vás přenáší do východního Buddhovského pole Manifestované radosti.

GURU vás přenáší do jižního Buddhovského pole Slávy.

PADMA vás přenáší do západního Buddhovského pole Blaženosti.

SIDDHI vás přenáší do severního Buddhovského pole Vše-dovršující akce.

HUNG vás přenáší do centrálního Buddhovského pole Neměnnosti/Stálosti.

nebo

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG přenáší vědomí do čistých sfér zkušenosti.

VADŽRA přenáší vědomí do východní čisté sféry Manifestované radosti.

GURU přenáší vědomí do jižní čisté sféry Slávy a lesku/nádhery.

PEMA přenáší vědomí do západní čisté sféry Velké blaženosti.

SIDDHI přenáší ědomí do severní čisté sféry Excelentní aktivity.

HUNG přenáší vědomí do centrální čisté sféry Nekolísavosti/Stálosti.

 

pozn. překl.: Jednotlivé překlady se opět trochu liší.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG transfers one to the primordial pure realm.

VAJRA transfers one to the Eastern Buddhafield of Manifest Joy.

GURU transfers one to the Southern Buddhafield of Glory.

PADMA transfers one to the Western Buddhafield of Bliss.

SIDDHI transfers one to the Northern Buddhafield of All-Accomplishing Action.

HUNG transfers one to the Central Buddhafield of Immutability.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Skrze ÓM AH HUNG je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Tří kájí

Skrze VADŽRA je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Prodlévajícího na úrovni.

Skrze GURU je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Neomezeného života.

Skrze PADMA je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Velké pečeti.

Skrze SIDDHI je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí spontánní přítomnosti.

Skrze HUNG je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Plně zralého.

 

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

By OM AH HUNG, the level of the Three-Kayas Awareness Holder is attained.

By VAJRA, the level of Level-Dwelling Awareness Holder is attained.

By GURU, the level of Immortal-Life Awareness Holder is attained.

By PADMA, the level of the Great-Seal Awareness Holder is attained.

By SIDDHI, the level of the Spontaneous-Presence Awareness Holder is attained.

By HUNG, the level of Fully-Ripened Awareness Holder is attained.

 

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Skrze ÓM AH HUNG jsou podrobeni lidé, bozi a démoni.

Skrze VADŽRA získává člověk moc nad zlovolnými silami určitých bohů a démonů.

Skrze GURU získává člověk kontrolu nad zlovolnými silami Pána smrti a kanibalských démonů.

Skrze PEMA získává člověk kontrolu nad zlovolnými vlivy elementů/živlů vody a větru.

Skrze SIDDHI získává člověk kontrolu nad zlovolnými vlivy nelidských sil a duchů přinášejících škodu a projevujících negativní kontrolu nad životem člověka.

Skrze HUNG získává člověk kontrolu nad zlovolnými vlivy planetárních konfigurací a zemních duchů.

pozn. překl.: Uveden je trochu jiný tvar mantry, neboť jsem jej zanechal tak, jak je ve zdroji – a toto je z jiného zdroje, než předchozí text.

ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

///OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

 

   Jedna recitace Vadžra-Guru mantry zaručí vstup fyzického těla do této dimenze. Kdyby fyzická forma mohla demonstrovat prospěch z třeba i jen jedné recitace Vadžra-Guru mantry, celý svět by nestačil na obsáhnutí zásluh. Jakákoliv cítící bytost, která spatří, slyší nebo vidí tuto mantru, bude s konečnou platností ustavena mezi mužské a ženské Držitele bdělého vědomí. Neselhávající Vadžra-Guru mantra je slovem pravdy; pokud se to, co si přejete, nestane jak jsem slíbil, já, Padma, jsem vskutku podvedl cítící bytosti – absurdní! Nepodvedl jsem vás – stane se to právě tak, jak jsem vám slíbil.

///One recitation of the Vajra Guru mantra will grant a physical body and entry into this world. If a physical form could demonstrate the benefit of even one recitation of OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG, the entire earth would not be sufficient to contain the merit. Any sentient being who sees, hears, or thinks of the mantra will definitely be established among the ranks of the male and female Awareness Holders.  The infallible Vajra Guru mantra is the word of truth; if what you wish for does not happen as I have promised, I, Padma, have deceived sentient beings—absurd!  I have not deceived you—it will happen just as I’ve promised.

 

   Nejste-li schopni mantru recitovat, použijte ji k ozdobě korouhví/praporců vítězství a modlitebních praporků; není žádné pochyby, že cítící bytosti, jichž se dotkne tentýž vítr, budou osvobozeny. Anebo ji tesejte na svahy kopců, stromy a kameny; poté, co jsou posvěceny, kdokoliv i jen projde kolem a spatří je, bude očištěn od nemoci, posedlosti duchy a zatemnění.

///If you are unable to recite the mantra, use it to adorn the tops of victory banners and prayer flags; there is no doubt that sentient beings touched by the same wind will be liberated.  Otherwise, carve it on hillsides, trees, and stones; after they are consecrated, anyone who merely passes by and sees them will be purified of illness, spirit possession, and obscurations. 

Duchové a démoni přebývající v té oblasti nabídnou hojnost a bohatství. Napište ji zlatým (písmem) na kousky indigového papíru a ty vyvěste; démoni, strůjci překážek a zlí duchové nebudou schopni vám ublížit. Umístíte-li mantru na mrtvolu ihned po smrti a neodstraníte ji, během kremace budou probleskovat duhová světla a vědomí bude s konečnou platností přeneseno do Říše blaženosti (buddhy) Amitábhy. Prospěchy z psaní, čtení a recitace Vadžra-Guru mantry jsou nezměřitelné. Ve prospěch cítících bytostí v budoucnu to napiš a zapečeť to. Kéž se to setká s (lidmi) štěstěny a zásluh. Samája Gya Gya Gya,

Pro (lidi) špatných náhledů je toto zapečetěno tajemstvím. Gya Gya Gya.

Je to svěřeno (lidem) s čistými samájemi. Gya Gya Gya.

 ///Spirits and demons dwelling in the area will offer wealth and riches.  Write it in gold on pieces of indigo paper and hang them up; demons, obstacle-makers, and evil spirits will be unable to harm you.  If you place the mantra upon a corpse immediately upon death and do not remove it, during cremation rainbow colors will flash out and the consciousness will definitely be transferred to the Blissful Realm of Amitabha.  The benefits of writing, reading and reciting the Vajra Guru mantra are immeasurable.  For the benefit of sentient beings in the future, write this down and conceal it.  May it meet with those of fortune and merit.  Samaya Gya Gya Gya 

From those with wrong views, this is sealed to secrecy.  Gya Gya Gya

It is entrusted to those with pure samaya.  Gya Gya Gya

 

Tulku Karma Lingpa dal zrod tomuto pokladu a okopíroval jej na zlatý svitek.

///Tulku Karma Lingpa brought forth this treasure and copied it down from a golden scroll.

 

Dále podle Sogjala Rinpočheho Tibetské knihy o životě a smrti, čtvrtého dodatku:

 

Následující rozbor je založen na výkladu Düdžom-rinpočheho a Dilgo Khjence-rinpočheho.

 

   ÓM ÁH HÚM

   Tyto tři slabiky mají vnější, vnitřní a „tajný“ význam. Na každé úrovni stojí však ÓM za tělo, ÁH za řeč a HÚM za mysl. Představují přetvářející požehnání těla, řeči a mysli všech buddhů.

   Vnějšně očišťuje ÓM od všech záporných skutků spáchaných vaším tělem, ÁH vaší řečí a HÚM vaší myslí. Tím, že očišťuje vaše tělo, řeč i mysl, uděluje vám ÓM ÁH HÚM požehnání těla, řeči a mysli buddhů.

   ÓM je také esencí formy, ÁH esencí zvuku a HÚM esencí myšlení. A tak odříkáváním této mantry očišťujeme jak své okolí, tak sebe sama a všechny ostatní bytosti v něm. ÓM očišťuje všechny vjemy, ÁH všechny zvuky a HÚM myšlenky a city.

   Vnitřně očišťuje ÓM jemnohmotné kanály (skt. nádí), ÁH vítr, vniřní vzduch či proud energie (skt. prána) a HÚM tvůrčí podstatu (skt. bindu).

   Na hlubší úrovni reprezentují ÓM ÁH HÚM tři káje Lotosové rodiny buddhů: ÓM je dharmakája, Buddha Amitábha, Buddha nezměrného světla; ÁH je sambhógakája, Avalókitéšvara, Buddha soucitu; a HÚM je nirmánakája, Padmasambhava. To v případě této mantry značí, že všechny tři káje jsou vtěleny v osobě Padmasambhavy.

   Na nejvnitřnější úrovni způsobuje ÓM ÁH HÚM, že si uvědomujete tři aspekty přirozenosti mysli: V ÓM její neustávající energii a soucit, v ÁH její zářivou přirozenost a v HÚM její obloze podobnou podstatu.

 

   VADŽRA GURU PADMA

   VADŽRA je srovnávána s diamantem. Tak jako diamant dokáže proříznout všechno, ale sám je naprosto nezničitelný, tak nemůže nevědomost ublížit neměnné, neduální moudrosti buddhů ani ji zničit; tato moudrost dokáže však proříznout všechen klam a zatemnělost. Kvality a činnosti těla, řeči a moudré mysli buddhů jsou s to přinášet bytostem prospěch s pronikavou, neodolatelnou silou diamantu. A jako diamant je i vadžra bez vad a kazů; její zářivá síla pochází z toho, že si uvědomujeme dharmakáju přirozenosti mysli, přirozenosti Buddhy Amitábhy.

   GURU  značí „vážený“, obdařený všemi obdivuhodnými kvalitami, ten, kdo ztělesňuje moudrost, poznání, soucit a veškerý um. Tak, jako je zlato nejdůležitějším a nejvzácnějším kovem, činí nepředstavitelně bezchybné kvality gurua - mistra nepřekonatelným a nade všemi věcmi znamenitosti. GURU odpovídá sambhógakáji a Avalókitéšvarovi, Buddhovi soucitu. Také Padmasambhava je znám jako „VADŽRA GURU“, protože učí cestě tantry, kterou vadžra symbolizuje, a tantrickou praxí dosáhl nejvyšší realizace.

   PADMA znamená lotos a označuje Lotosovou rodinu buddhů a specificky jejich aspekt osvícené řeči. Lotosová rodina je buddhovská rodina, ke které patří lidské bytosti. Protože je Padmasambhava přímou emanací (=vyzářením), nirmánakájou, Buddhy Amitábhy, který je prvotním buddhou Lotosové rodiny, je znám jako PADMA. Jeho jméno Padmasambhava, tj. Zrozený z lotosu, pochází z příběhu o tom, jak se narodil z rozkvetlého lotosového květu.

   Spojí-li se slabiky VADŽRA GURU PADMA, znamenají také podstatu a požehnání Náhledu, Meditace a Jednání. VADŽRA označuje neměnnou diamantovou, nezničitelnou podstatu pravdy, za jejíž realizaci ve svém náhledu se modlíme. GURU představuje zářnost přirozenosti a ušlechtilé kvality osvícení, za jejichž zdokonalení v meditaci se modlíme. PADMA zastupuje soucit, za jehož dosažení ve svém jednání se modlíme.

   Recitací této mantry se nám pak dostane požehnání moudré mysli, ušlechtilých vlastností a soucitu Padmasambhavy a všech buddhů.

 

   SIDDHI HÚM

   SIDDHI značí „opravdové dosažení“, „získání“, „požehnání“ a „realizaci“. Jsou dva druhy siddhi – obyčejné a nejvyšší. Ziskem požehnání obyčejných siddhi jsou z našeho života odstraněny všechny překážky (jako třeba nemoci), jsou splněny všechny naše dobré aspirace, získáváme prospěch (jako bohatství a úspěšnost) a všechny životní okolnosti se stávají příznivými a podněcují nás k duchovním cvičením, dobrému způsobu života a k cestě za osvícením.

   Požehnání nejvyšší siddhi přináší samo osvícení, stav, ve kterém si plně uvědomujeme Padmasambhavu; tento stav je na prospěch nám samým i všem cítícím tvorům. A tak tím, že vzpomínáme těla, řeči, mysli, vlastností a činů Padmasambhavy a modlíme se k nim, dosahujeme jak obyčejných, tak nejvyšší siddhi.

   SIDDHI HÚM prý přitahuje všechny siddhi jako magnet kovové štěpiny.

   HÚM představuje moudrou mysl buddhů a je posvátným katalyzátorem mantry. Je jakoby vyhlášením její síly a pravdivosti: „Budiž tak!“

 

   Hlavním smyslem mantry je: „Vzývám tě, Vadžra Guru, Padmasmbhavo, dej nám skrze své požehnání obyčejné siddhi i tu nejvyšší.“

 

   Dilgo Khjence –rinpočhe vysvětluje:

„Bylo řečeno, že dvanáct slabik mantry ÓM ÁH HÚM VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HÚM nese veškeré požehnání dvanácti typů učení, jimž vyučoval Buddha a jež jsou podstatou jeho čtyřiaosmdesáti tisíc dharem. Proto se jedno vyslovení Vadžra Guru mantry rovná požehnání z recitace … nebo z uskutečňování celého Buddhova učení. Oněch dvanáct odvětví učení jsou protijedy, jež nás mají osvobodit od „dvanáctera pout závislého vznikání“, která nás drží připoutány k samsáře : nevědomosti, karmických formací. rozlišovacího vědomí, jména a formy, smyslů, doteků, pocitů, touhy, lpění, bytí, zrození, stárnutí a smrti. Těchto dvanáct pout jsou mechanismy sansáry, kterými se sansára udržuje naživu. Recitací dvanácti slabik mantry Vadžraguru se očišťujete od těchto dvanácti pout a jste s to odstranit a zcela smýt vrstvu karmické nečistoty, a tak se od sansáry osvobodit.

   Ačkoli nejsme schopni vidět přímo Padmasambhavu, jeho moudrá mysl se projevila v podobě mantry; těchto dvanáct slabik je fakticky emanací jeho moudré mysli a je obdařeno veškerým jeho požehnáním. Vadžra Guru mantra je Padmasambhava ve zvukové podobě. Když ho tedy vzýváte recitací těchto dvanácti slabik, získáváte ohromné požehnání a zásluhy. Protože v těchto obtížných dobách neexistuje žádný buddha ani útočiště, nemůžeme vzývat nikoho mocnějšího, než je Padmasambhava, a tak není žádná mantra vhodnější, než tato.“

 

 

Dále podle Rigpa-Wiki - http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajra_Guru_mantra Džamjang Khjence Wangpo píše:

 

(Mantra) začíná ÓM Áh HUNG, což jsou semenné slabiky tří vadžer (těla, řeči a mysli).

VADŽRA značí dharmakáju, jelikož (jako neústupná vadžra) nemůže být rozťata nebo zničena konstrukcemi konceptuálních myšlenek.

GURU značí sambhógakáju, jež je „obtěžkána“ kvalitami sedmi aspektů sjednocení.

PADMA značí nirmánakáju, zářivé bdělé vědomí rozlišující moudrosti, vyvstávající coby lotosová rodina osvícené řeči.

Pamatujíce kvalit velkého Guru z Oddijány, neoddělitelného od těchto tří kájí, modlete se s neustálou oddaností, jež je inherentním projevem přirozenosti mysli, prostým elaborací a konceptuálních myšlenek.

Všechna nejvyšší a obyčejná dosažení—SIDDHI—jsou získána mocí této modlitby a

myšlením “HUNG! Kéž jsou udělena proudu mé mysli v právě tomto okamžiku!“

 

 

Podle http://www.lotsawahouse.org/vajra_guru.html, http://www.rinpoche.com/gurumantra.html, Tibetské knihy o životě a smrti Sogjala Rinpočheho a Rigpa-Wiki přeložil a připravil Tírthan, 2010