VTT3konf - programátorská dokumentácia

Popis programu:

VTT3konf je naprogramovaný v Borland C++ Builderi. Okrem displeja sú všetky ostatné komponenty štandardné. Displej - komponenta TVTT3Obrazovka je potomok objektu TCustomGrid. Obsahuje dve nové vlastnosti Znak a Ktora. Obe sú to dvojrozmerné polia. Pre každé políčko displeja Znak udržiava zobrazený znak a Ktora označuje, ktorý premenlivý objekt (ďalej premenná) sa tam nachádza.

V súbore VTT3defs.h sú zadefinované ďalšie dva objekty - TVTT3Data a TZoznam. TVTT3Data pozostáva z jednej položky, ktorou sú DATA Udaje, ktoré obsahujú údaje o jednej obrazovke - Znak (znaky na obrazovke), Ktora (umiestnenie premennych), PocetPremennych, Premenna (jednotlivé premenné), FKlavesy (funkčné klávesy F1 až F12) a NKlavesy (numerické klávesy 0 až 9). Tento objekt je priradený ku každej obrazovke pomocou vlastnosti Objects v ObrComboBox v MainUnit.cpp. Okrem toho ešte existuje pre konkrétnu obrazovku ako VTT3 v MainUnit.cpp. TZoznam pozostáva z položiek Pocet (počet prvkov v zozname), Hodnota (hodnota premennej) a Text (text priradený ku konkrétnej hodnote). Zoznamy sa udržujú v ZoznamUnit.cpp v ZoznamComboBox pomocou vlastnosti Objects.

Program zvyčajne pracuje akurát s konkrétnou obrazovkou, teda s premennou VTT3 a až v prípade zmeny sa dáta nakopirujú do príslušného objektu v ObrComboBox. Jediné dva prípady, keď sa nepracuje s konkrétnou obrazovkou sú ukladanie súboru a vytváranie JPP súboru. Tieto funkcie pracujú so všetkými obrazovkami a zoznamami. Bližší popis jednotlivých funkcií je v kóde jednotlivých zdrojových súborov.

Popis terminálu VTT3 a jazyka JPP je v súbore prirucka_vtt.doc.