Konfiguračný program pre terminály VTT-3

Vlastnosti programu:

V okne WYSIWYG môže používateľ umiestňovať objekty na displeji terminálu VTT-3. Displej má 4 riadky po 40 znakoch. Objekty sú dvoch druhov: pevné a premenlivé. Pevné objekty sú textové reťazce v kóde ASCII maximálnej dĺžky 40 znakov. Premenlivé objekty sú 4 bytové čísla zviazané s jedným z 1024 komunikačných kanálov. Tieto objekty môžu byť buď čítané alebo zapisované alebo aj čítané aj zapisované. Komunikačné kanály slúžia na spojenie s programovateľným automatom NLC-3. Zobrazovací rozsah (počet znakov na displeji) premenlivých objektov môže byť voliteľný od 1 do max, kde max môže byť napr. 12 znakov. Okrem zobrazovania (a zadávania) číselnej hodnoty môže byť k objektu priradený zoznam alfanumerických reťazcov, pričom každý reťazec zodpovedá jednej určitej konkrétnej hodnote objektu.

Súčasťou konfigurácie je aj definovanie priradenia jednotlivých klávesov terminálu buď na voľbu jednej konkrétnej obrazovky (pôjde o klávesy F1 až F12) alebo na určenie hodnoty niektorého z objektov (zvyčajne ide o klávesy 0 až 9), pričom je táto konfigurácia viazaná na danú konkrétnu obrazovku.

Perspektívne je treba rátať aj s možnosťou konfigurovania alarmových obrazoviek. Tento mechanizmus sa však objaví až v prípadnej ďalšej verzii konfiguračného programu.

Výsledkom doteraz popísanej činnosti budú prinajmenšom dva súbory: súbor vnútornej reprezentácie WYSIWYG obrazoviek a priradení klávesov a súbor generovaný do jednoduchého jazyka JPP, ktorý po preložení existujúcim prekladačom umožní nahratie výsledného kódu do terminálu VTT-3 pomocou existujúceho nahrávacieho programu.

Pri WYSIWYG zobrazovaní je potrebné použiť existujúce True Type Fonty kvôli vernému zobrazeniu znakov LCD displeja terminálu VTT-3.

Prostredie:

Je potrebné, aby výsledný produkt bol schopný prevádzky na OS Windows 98, Windows 2000 a Windows XP firmy Microsoft.

Vývojové prostriedky:

Borland C++ Builder verzia 5.0

Obrázok terminálu VTT-3:

terminal VTT-3