User Tools

Site Tools


teaching:subnetting

Počítačové sítě a operační systémy @UCL

Test 3

V testu budou následující 4 typové příklady:

1. (9 bodů) Na jedné síti máte dvě zařízení, která mají následující IP adresy 192.168.23.86/28 a 192.168.23.109/28. Změňte nastavení sítě tak, aby spolu mohly komunikovat a to

a) změnou první IP adresy

b) změnou druhé IP adresy

c) změnou masky sítě

Změny uvažujte tak, abyste maximálně šetřili IP adresami (použijte nejmenší možný subnet, neuvažujte však menší než /30).

2. (5 bodů) Napište, pro jaké všechny možné sítě je adresa

192.168.217.127

adresou broadcastu (odpovídejte ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx/yy)

3. (9 bodů) Pro každou zadanou IP adresu napište adresu sítě, broadcast a masku sítě (ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx)

192.168.1.139/25
12.5.4.0/10
137.14.11.58/21

4. (12 bodů) Máte rozdělit síť na 3 subnety oddělené jedním routerem. Jednotlivé subnety by měly obsahovat 100, 31 a 16 počítačů. K dispozici máte adresy z rozsahu 82.122.87.0/24. Proveďte takové rozdělení, abste zbytečně neplýtvali IP adresami. Pro jednotlivé sítě uveďte (i) adresu sítě/masku, (ii) rozsah použitelných IP adres a (iii) adresu broadcastu.

Řešení

1. 192.168.23.86/28 – síťová maska 28 bitů označuje, že dělení mezi síťovou částí adresy (netID) a částí adresy pro zařízení (devID) bude v posledním oktetu/byteu (28 > 24). Proto si převedeme 86 do binární podoby,

86(d) = 01010110(b)

a z toho vidíme, že do netID budou patřit ještě první čtyři bity (28-24), tj. “0101”. Podobně analyzujeme i druhou adresu: 192.168.23.109/28 = 192.168.23.[01101101(b)], kde poslední bity netID jsou tedy “0110”. Porotože se netID obou IP adres liší, jsou dané 2 adresy v různých sítích.

a) Změna první IP adresy musí být taková, aby měla stejné netID jako adresa druhá, prakticky tedy stačí prohodit 3. a 4. bit posledního oktetu, tj. na adresu 192.168.23.[01100110(b)] = 192.168.23.102 a protože jsme nedostali ani stejnou adresu jako druhou IP ani adresu sítě ani broadcastu, jsme hotovi.

b) Změna druhé IP adresy se provede analogicky, tj. na 192.168.23.[01011101(b)] = 192.168.23.93.

c) Novou masku sítě musíme najít tak, aby obě adresy měly stejné netID, a tak byly ve stejné síti. Z binárního zápisu vidíme, že se dvě IP adresy liší poprvé na 3. bitu posledního oktetu, nová maska sítě tedy bude /26, což odpovídá 255.255.255.[11000000(b)] = 255.255.255.192

2. Adresu 192.168.217.127 si opět převedeme na binární zápis, stačí první oktet zprava takový, který v binárním zápisu obsahuje alespoň jednu nulu (neboť broadcast musí mít v binárním zápisu zprava samé jedničky) – to je už hned první oktet: 127(d) = 01111111(b). Adresa x.x.x.127 tedy bude tedy broadcastem pro následující sítě (síťová adresa musí mít v devID části samé nuly):

 • 192.168.217.[00000000(b)] = 192.168.217.0/25
 • 192.168.217.[01000000(b)] = 192.168.217.64/26
 • 192.168.217.[01100000(b)] = 192.168.217.96/27
 • 192.168.217.[01110000(b)] = 192.168.217.112/28
 • 192.168.217.[01111000(b)] = 192.168.217.120/29
 • 192.168.217.[01111100(b)] = 192.168.217.124/30

Podsíť /31 prakticky neexituje (nemá žádné volné adresy pro zařízení) a /32 je unicast, takže tím se nemusíme zabývat

3. Jen pro třetí adresu: 137.14.11.58/21. Maska sítě /21 nám říká, že rozhraní netID / devID bude ve třetím oktetu (16 < 21 < 24), převedeme si jeje tedy do binární podoby: 137.14.[00001011(b)].58 a z toho prvních 5 bitů patří do adresy sítě. Z toho již plynou všechny odpovědi:

network (devID = 0):      137. 14.[00001000(b)]. 0 = 137. 14. 8. 0/21
broadcast (devID = 1):     137. 14.[00001111(b)].255 = 137. 14. 15.255
netmask (netID = 1, devID = 0): 255.255.[11111000(b)]. 0 = 255.255.248. 0

4. Síť 82.122.87.0/24 má prostor pro 256 různých IP adres, které musíme vhodně rozdělit. Je dobré začít od největší podsítě a postupně pokračovat k menším.

 • net1: 100 PC, tedy stačí síť /25, která má 126 adres pro PC. Odpovědi tedy jsou po řadě: net 82.122.87.0/25, range 82.122.87.1–82.122.87.126, BC 82.122.87.127
 • net2: 31 PC, síť /27 nám nestačí, neboť má sice 32 různých IP adres, ale z toho je první pro adresu sítě a poslední pro broadcast, musíme tedy použít síť /26: net 82.122.87.128/26, range 82.122.87.129–82.122.87.190, BC 82.122.87.191
 • net3: 16 PC, stačí síť /27, odpovědi tedy jsou: net 82.122.87.192/27, range 82.122.87.193–82.122.87.222, BC 82.122.87.223

K testu budete moci používat tužku a kalkulačku (včetně těch na PC), velkou výhodou je ta, která umí převádět z decimální do binární soustavy a naopak. To umí například i standardní Windows či Gnome calculator (v příslušném “scientific” módu).

Reference

teaching/subnetting.txt · Last modified: 2014/12/24 14:15 by bajeluk