User Tools

Site Tools


teaching:subnetting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

teaching:subnetting [2014/12/24 14:15] (current)
bajeluk created
Line 1: Line 1:
 +====== Počítačové sítě a operační systémy @UCL =======
 +
 +===== Test 3 =====
 +
 +V testu budou následující 4 typové příklady:
 +
 +**1. (9 bodů)** Na jedné síti máte dvě zařízení,​ která mají následující IP adresy 192.168.23.86/​28 a 192.168.23.109/​28. Změňte nastavení sítě tak, aby spolu mohly komunikovat a to
 +
 +a) změnou první IP adresy
 +
 +b) změnou druhé IP adresy
 +
 +c) změnou masky sítě
 +
 +Změny uvažujte tak, abyste maximálně šetřili IP adresami (použijte nejmenší možný subnet, neuvažujte však menší než /30).
 +
 +
 +**2. (5 bodů)** Napište, pro jaké všechny možné sítě je adresa
 +  192.168.217.127
 +adresou broadcastu (odpovídejte ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx/​yy)
 +
 +
 +**3. (9 bodů)** Pro každou zadanou IP adresu napište adresu sítě, broadcast a masku sítě (ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx)
 +
 +  192.168.1.139/​25
 +
 +  12.5.4.0/10
 +
 +  137.14.11.58/​21
 +
 +
 +**4. (12 bodů)** Máte rozdělit síť na 3 subnety oddělené jedním routerem. Jednotlivé subnety by měly obsahovat 100, 31 a 16 počítačů. K dispozici máte adresy z rozsahu 82.122.87.0/​24. Proveďte takové rozdělení,​ abste zbytečně neplýtvali IP adresami. Pro jednotlivé sítě uveďte (i) adresu sítě/​masku,​ (ii) rozsah použitelných IP adres a (iii) adresu broadcastu.
 +
 +
 +
 +
 +===== Řešení =====
 +
 +
 +**1**. 192.168.23.86/​28 -- síťová maska 28 bitů označuje, že dělení mezi síťovou částí adresy (netID) a částí adresy pro zařízení (devID) bude v posledním oktetu/​byteu (28 > 24). Proto si převedeme 86 do binární podoby,
 +  86(d) = 01010110(b)
 +a z toho vidíme, že do netID budou patřit ještě první čtyři bity (28-24), tj. "​0101"​.
 +Podobně analyzujeme i druhou adresu: 192.168.23.109/​28 = 192.168.23.[01101101(b)],​ kde poslední bity netID jsou tedy "​0110"​. Porotože se netID obou IP adres liší, jsou dané 2 adresy v různých sítích.
 +
 +a) Změna první IP adresy musí být taková, aby měla stejné netID jako adresa druhá, prakticky tedy stačí prohodit 3. a 4. bit posledního oktetu, tj. na adresu 192.168.23.[01100110(b)] = 192.168.23.102 a protože jsme nedostali ani stejnou adresu jako druhou IP ani adresu sítě ani broadcastu, jsme hotovi.
 +
 +b) Změna druhé IP adresy se provede analogicky, tj. na 192.168.23.[01011101(b)] = 192.168.23.93.
 +
 +c) Novou masku sítě musíme najít tak, aby obě adresy měly stejné netID, a tak byly ve stejné síti. Z binárního zápisu vidíme, že se dvě IP adresy liší poprvé na 3. bitu posledního oktetu, nová maska sítě tedy bude /26, což odpovídá 255.255.255.[11000000(b)] = 255.255.255.192
 +
 +
 +2. Adresu 192.168.217.127 si opět převedeme na binární zápis, stačí první oktet zprava takový, který v binárním zápisu obsahuje alespoň jednu nulu (neboť broadcast musí mít v binárním zápisu zprava samé jedničky) -- to je už hned první oktet: 127(d) = 01111111(b). Adresa x.x.x.127 tedy bude tedy broadcastem pro následující sítě (síťová adresa musí mít v devID části samé nuly):
 +  * 192.168.217.[00000000(b)] = 192.168.217.0/​25
 +  * 192.168.217.[01000000(b)] = 192.168.217.64/​26
 +  * 192.168.217.[01100000(b)] = 192.168.217.96/​27
 +  * 192.168.217.[01110000(b)] = 192.168.217.112/​28
 +  * 192.168.217.[01111000(b)] = 192.168.217.120/​29
 +  * 192.168.217.[01111100(b)] = 192.168.217.124/​30
 +Podsíť /31 prakticky neexituje (nemá žádné volné adresy pro zařízení) a /32 je unicast, takže tím se nemusíme zabývat
 +
 +
 +3. Jen pro třetí adresu: 137.14.11.58/​21. Maska sítě /21 nám říká, že rozhraní netID / devID bude ve třetím oktetu (16 < 21 < 24), převedeme si jeje tedy do binární podoby: 137.14.[00001011(b)].58 a z toho prvních 5 bitů patří do adresy sítě. Z toho již plynou všechny odpovědi:
 +  network (devID = 0):            137. 14.[00001000(b)]. ​ 0  =  137. 14.  8.  0/21
 +  broadcast (devID = 1):          137. 14.[00001111(b)].255 ​ =  137. 14. 15.255
 +  netmask (netID = 1, devID = 0): 255.255.[11111000(b)]. ​ 0  =  255.255.248. ​ 0
 +
 +4. Síť 82.122.87.0/​24 má prostor pro 256 různých IP adres, které musíme vhodně rozdělit. Je dobré začít od největší podsítě a postupně pokračovat k menším.
 +
 +  * **net1**: 100 PC, tedy stačí síť /25, která má 126 adres pro PC. Odpovědi tedy jsou po řadě: net 82.122.87.0/​25,​ range 82.122.87.1--82.122.87.126,​ BC 82.122.87.127
 +  * **net2**: 31 PC, síť /27 nám nestačí, neboť má sice 32 různých IP adres, ale z toho je první pro adresu sítě a poslední pro broadcast, musíme tedy použít síť /26: net 82.122.87.128/​26,​ range 82.122.87.129--82.122.87.190,​ BC 82.122.87.191
 +  * **net3**: 16 PC, stačí síť /27, odpovědi tedy jsou: net 82.122.87.192/​27,​ range 82.122.87.193--82.122.87.222,​ BC 82.122.87.223
 +
 +
 +K testu budete moci používat tužku a kalkulačku (včetně těch na PC), velkou výhodou je ta, která umí převádět z decimální do binární soustavy a naopak. To umí například i standardní Windows či Gnome calculator (v příslušném "​scientific"​ módu).
 +
 +
 +===== Reference =====
 +
 +  * UCL artefakt UCL-BT:​NOS.CZ/​SEM09/​GL
 +  * TCP/IP - adresy, masky, subnety a výpočty -- http://​www.samuraj-cz.com/​clanek/​tcpip-adresy-masky-subnety-a-vypocty/​
 +  * Adresování s maskou podsítě proměnné délky (VLSM) -- http://​www.cs.vsb.cz/​grygarek/​SPS/​lect/​VLSM/​VLSM.html
 +  * CIDR / VLSM subnet/​supernet calculator -- http://​www.subnet-calculator.com/​ , http://​www.subnet-calculator.com/​cidr.php
 +  * Understanding TCP/IP addressing and subnetting basics -- http://​support.microsoft.com/​kb/​164015
 +
  
teaching/subnetting.txt · Last modified: 2014/12/24 14:15 by bajeluk