[předcházející kapitoly]

19. Přehled

Samozřejmě, že v MATLABu existuje mnoho nástrojů, o kterých jsme se v tomto úvodu nezmínili. Níže jsou uvedeny některé v MATLABu dostupné funkce roztříděné podle skupin. [Zdroj: MATLAB User's Guide, version 3.5] Pro jejich bližší vysvětlení použijte on-line help nebo manuál.

Kromě zde vypsaných existuje ještě spousta dalších funkcí, zvláště pak několik "toolboxů" - knihoven funkcí se specifickým použitím (např. pro spliny, optimalizaci a pod). [Některé rozšiřující knihovny možná nemáte nainstalovány.] Prostudovat je můžete pomocí příkazu help.

[Poznámka: Některé z následujících tabulek vyžadují prohlížeč, který je schopen pracovat s tabulkami, např. Netscape 1.1 a vyšší.]

Obecné
helphelp
demospustí demo
whovýpis proměnných v paměti
whatvýpis M-souborů z disku
sizerozměr
lengthdélka vektoru
clearvymazání proměnných
computertyp počítače
^Cpřerušení práce
exitukončení MATLABu
quitjako exit

Maticové operátorySkalární operátory
+sčítání
-odčítání
*násobení
/dělení
\dělení zleva
^mocnina
'transpozice
+sčítání
-odčítání
.*násobení
./dělení
.\dělení zleva
.^mocnina
.'transpozice

Relační a logické operátory
<menší než
<=menší nebo rovno
>větší než
>=větší nebo rovno
==rovno
~=není rovno
&a
|nebo
~not

Speciální znaky
=přiřazovací příkaz
[používáno k zadávání vektorů a matic
]viz [
(priorita aritmetických operátorů
)viz (
.desetinná tečka
...příkaz bude pokračovat na dalším řádku
,oddělovač hodnot a argumentů funkcí
;konec řádku s potlačením výstupu
%komentáře
:indexování, generování vektorů
!provádění systémových příkazů

Speciální hodnoty
ansproměnná pro výsledek, není-li přiřazena
epspřesnost
pi3.14159...
i, jkomplexní jednotka, sqrt(-1)
infnekonečno
NaNNot-a-Number = Není to číslo
clockčas
datedatum
flopspočet vykonaných operací
narginpočet vstupních argumentů funkce
nargoutpočet výstupních argumentů funkce

Diskové soubory
chdirzměna aktuálního adresáře
deletesmazání souboru
diaryzaznamenání výstupu
dirseznam souborů na disku
loadvyvolání proměnných ze souboru
savezapsání proměnných do souboru
typevypsání funkce nebo souboru
whatzobrazení M-souborů na disku
fprintfzápis do souboru
packúspora paměti pomocí save

Speciální matice
compan??? companion ??? - adjungovaná?
diagdiagonální
eyejednotková
gallery??? esoteric ???
hadamardHadamardova
hankelHankelova
hilbHilbertova
invhilbinverzní Hilbertova
linspacelineární obal vektorů
logspacelogaritmický obal vektorů
magicmagický čtverec
meshdomdělení pro mesh (viz kap. 18)
oneskonstantní (jedničková)
pascalPascalova
randnáhodné prvky
toeplitzToeplitzova
vanderVandermondeho
zerosnulová

Manipulace s maticemi
rot90otočení
fliplrpřevrácení zprava doleva
flipudpřevrácení shora dolů
diagvybrání diagonály
trildolní trojúhelníková
triuhorní trojúhelníková
reshape??? reshape ???
.'transpozice
:převedení matice na jediný sloupec; A(:)

Relační a logické funkce
anylog. podmínky
alllog. podmínky
find??? find array indices of logical values ???
isnandetekce nečíselných prvků
finitedetekce hodnot nekonečno
isemptydetekce prázdných matic
isstrdetekce řetězcových proměnných
strcmpporovnávání řetězcových proměnných

Kontrola běhu výpočtu
ifpodmíněné příkazy
elseifpoužíváno spolu s if
elsepoužíváno spolu s if
endukončení if, for, while
fordaný počet opakování příkazů
whileprováděj dokud
breakvyskočení z for a while cyklů
returnnávrat z funkcí
pausepozastavení, dokud není stisknuta klávesa

Programování a M-soubory
inputzadávání čísel z klávesnice
keyboardklávesnice jako M-soubor
errorzobrazení chybového hlášení
functiondefinice funkce
evalinterpretace textu v proměnné
fevalvyhodnocení funkce zadané řetězcem
echoumožnění zpráv od příkazů (echo)
existtest existence proměnných
casesennastavení citlivosti na malá/velká písmena
globaldefinice globálních proměnných
startupstartovní M-soubor
getenvnastavení prostředí
menuvýběr položky z menu
etimeuplynulý čas

Text a řetězce
abspřevod řetězce do ASCII hodnot
evalvyhodnocení textového makra
num2strpřevod čísla na řetězec
int2strpřevod celého čísla na řetězec
setstrnastavení značky udávající, že matice je řetězec
sprintfpřevod čísla na řetězec
isstrdetekce řetězcových proměnných
strcompporovnávání řetězcových proměnných
hex2numpřevod hex-řetězce na číslo

Příkazové okno
clc smazání příkazové obrazovky
home přenesení kursoru home (začátek řádku)
format nastavení formátu výstupu
disp zobrazení matice nebo textu
fprintftisk (výstup) naformátovaného čísla
echo umožnění zpráv od příkazů (echo)

Grafy - prostředí
plot lineární graf X-Y
loglog loglog graf X-Y
semilogxsemi-log graf X-Y
semilogysemi-log graf X-Y
polar polar plot
mesh 3-D síť
contour contour plot (nákres profilu)
meshdomdělení pro mesh (viz kap. 18)
bar sloupcový graf
stairs hvězdičkovitý graf
errorbar přidání sloupců chyb (odchylek)

Grafy - popisky
title titulek
xlabel popis osy x
ylabel popis osy y
grid vykreslit čtvercovou síť
text text na zadané souřadnice
gtext text umístitelný myší
ginput grafický vstup

Ovládání grafického okna
axis ruční nastavení měřítka
hold ponechání nákresu v graf. okně
shg zobrazení graf. okna
clg smazání graf. okna
subplotrozdělení graf. okna

Uložení grafického okna
print odeslání grafu na tiskárnu
prtsc kopie obrazovky na tiskárnu
meta grafický metasoubor

Elementární matematické funkce
abs absolutní hodnota (velikost komplex. čísla)
angle úhel fáze
sqrt odmocnina
real reálná část
imag imaginární část
conj komplexně sdružené číslo
round zaokrouhlení k nejbližšímu celému č.
fix zaokrouhlení směrem k nule (celá část)
floor zaokrouhlení směrem k -nekonečnu (celá část)
ceil zaokrouhlení směrem k nekonečnu (celá část)
sign funkce signum
rem zbytek
exp mocnění se základem e
log přirozený logaritmus
log10 dekadický logaritmus

Trigonometrické funkce
sin sinus
cos cosinus
tan tangens
asin arcsinus
acos arccosinus
atan arctangens
atan2 ??? four quadrant arctangent ???
sinh hyperbolický sinus
cosh hyperbolický cosinus
tanh hyperbolický tangens
asinh hyperbolický arcsinus
acosh hyperbolický arccosinus
atanh hyperbolický arctangens

Speciální funkce
bessel Besselova funkce
gamma gamma funkce
rat aproximace racionálním číslem
erf chybová funkce
inverfinverzní chybová funkce
ellipkeliptický integrál prvního druhu
ellipjJacobiův eliptický integrál

Dekompozice a faktorizace
balance ??? balanced form ???
backsub zpětná substituce
cdf2rdf ??? convert complex-diagonal to real-diagonal ???
chol Choleskeho rozklad
eig vlastní čísla a vlastní vektory
hess Hessenbergův tvar
inv inverze
lu factory z Gaussovy eliminace
nnls nezáporné nejmenší čtverce
null nulový prostor
orth ortogonalizace
pinv pseudoinverze
qr ortogonálně-triangulační dekompozice
qz QZ algoritmus
rref ??? reduced row echelon form ???
schurSchurova decompozice
svd rozklad podle singulárních hodnot

Maticové podmínky
cond ??? condition number in 2-norm ???
norm 1-norma,2-norma,F-norma,<infty>-norma
rank hodnost
rcond??? condition estimate (reciprocal) ???

Elementární maticové funkce
expm meticové mocnění
logm maticový logaritmus
sqrtmodmocninová matice
funm libovolná maticová funkce
poly charakteristický polynom
det determinant
trace stopa
kron Kroneckerův součin

Polynomy
poly charakteristický polynom
roots kořeny polynomu --- ??? companion matrix method ???
roots1 kořeny polynomu --- Laguerrova metoda
polyvalvyhodnocení polynomu
polyvalmmaticové vyhodnocení polynomu
conv násobení
deconv dělení
residuerozvoj na parciální zlomky
polyfitvložení pol. křivky

Analýza dat po sloupcích
max největší hodnota
min nejmenší hodnota
mean průměr
medianmedián
std standartní odchylka
sort třídění
sum součet prvků
prod součin prvků
cumsumcelkový součet prvků
cumprodcelkový součin prvků
diff aproximace derivací
hist histogramy
corrcoef korelační koeficienty
cov kovarianční matice
cplxpair přeuspořádání do komplexních dvojic

Informace o datech
abs velikost komplexního čísla
angle úhel fáze
conv konvoluce
corrcoef korelační koeficienty
cov kovariance
deconvdekonvoluce
fft Fourierova transformace 2. řádu
fft2 dvojdimenzionální FFT
ifft inverzní Fourierova transformace
ifft2 inverzní 2-D FFT
fftshiftFFT přerovnání

Numerická integrace
quad numerická integrace funkce
quad8 numerická integrace funkce

Řešení diferenciálních rovnic
ode23 Runge-Kutteho metoda 2/3 řádu
ode45 Runge-Kutteho-Fehlbergova metoda 4/5 řádu

Nelineární rovnice a optimalizace
fmin minimum funkce jedné proměnné
fmins minimum funkce více proměnných
fsolve řešení soustavy nelineárních rovnic
(nulové hodnoty funkce více proměnných)
fzero nulová hodnota funkce jedné proměnné

Interpolace
spline kubický spline
table1 1-D tabulka
table2 2-D tabulka


[návrat na obsah]