Asi jako každý jsem na praktikách užil svoje, takže vím, že se hodí mít po ruce už hotový protokol (pro "inspiraci", kontrolu výsledků, ...). S praktikama jsem si poměrně vyhrál a z většiny jsem měl 1, tak myslím, že můžou sloužit dál... Nicméně někde tam zůstaly chybičky, tak bacha :-)

Kromě 1 praktika (to je v Amipro) jsou všechna ostatní napsaná v TeXu. Formát souborů je PostScript (používám prohlížeč GSview). Až do druháku jsem to psal v LaTeXu a až ve třeťáku jsem pochopil, že to pravé ořechové je plain. Pro pohodlí, jsem si napsal (snad) užitečná makra (je tam i 1 TeXový zdroják, aby šlo zjistit, jak makra pracují). Popřípadě můžete nahlédnout do (velmi) stručného návodu.

Osobně používám MiKTeX. Další užitečné informace o TeXu lze najít na strákách CSTUGu.
Praktikum I

3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu
7Studium kmitů vázaných oscilátorů
9Měření modulu pružnosti v tahu
10Rychlost šíření zvuku
11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku
12Měření viskozity
19Volný pád koule ve viskozní kapalině
21Měření tíhového zrychlení


Praktikum II

5Měření osciloskopem
7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou
9Charakteristiky termistoru
10Hallův jev
11Charakteristiky diod
14Relaxační kmity
15Charakteristiky triody
18Přechodové jevy v RLC obvodu
19Měření s torzním magnetometrem
23Měření magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu


Praktikum III

5Charakteristiky optoelektronických součástek
6Studium ohybových jevů v laserovém svazku
13Vlastnosti rentgenového záření
15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru
18Laserová dopplerovská anemometrie
20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce
21Koherentní optický procesor
23Studium polarizace světla
30Jednoduché aplikace interferenčních jevů


Praktikum IV

0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem
1Studium relativistických jaderných interakcí
2Studium ionizačních komor
7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru
11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)
14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem
15Studium atomových emisních spekter
18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)


Jaderné Praktikum

1Kosmické záření
2Přímé jaderné reakce
3Gamma v bublinové komoře
4Studium rozpadu gamma
5Měření beta spektra
6Kalibrace gamma spektrometru
7Energie deuteronu a Doppler
8Gamma--gamma rozdělení v koincidencích
9Neutronová aktivační analýza